Prawo rolne

Każdy z nas musi działać zgodnie z prawem. I nie ma tu znaczenia nasz wiek, pozycja zawodowa, płeć czy zawód jaki wykonujemy. Są unormowania prawne i tych musimy przestrzegać. Osoby pracujące na roli, posiadające gospodarstwa rolne, zajmujące się produkcją rolną, rolnicy muszą przestrzegać prawa rolnego. Jest to prawo, które reguluje wszelakie stosunki społeczne, które związane są z ustrojem rolnym, w tym również rynku rolnego czy produkcji rolnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać zasiłek chorobowy?

Aby uzyskać zasiłek chorobowy w wysokości 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Najważniejszy jest oczywiście wniosek o przyznanie i wypłacenie zasiłku chorobowego. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza. Zaświadczenie takie powinno być wypełnione w ściśle określony sposób. Powinno zawierać kod literowy i numer statystyczny choroby. Zaświadczenie wystawiane jest w trzech egzemplarzach – oryginał przekazywany jest do ZUS natomiast kopie przechowywane są przez ubezpieczonego rolnika oraz lekarza wydającego zaświadczenie.
Wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego składany jest w KRUS – ie. To na jego podstawie wydawana jest decyzja o tym, czy zasiłek zostaje przyznany. Konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego, które jest udokumentowaniem niezdolności do pracy rolnika. Zaświadczenie takie wystawiane jest na odpowiednim formularzu.

Jakie konkursy KRUS ogłoszone były w ubiegłych latach?

Prezes KRUS przynajmniej trzy razy do roku ogłasza różnego rodzaju konkursy tematyczne, które mają za zadanie określony cel. Cel taki jest ściśle określony przez tematykę konkursu, organizatorów, wreszcie przez samego Prezesa. W 2011 roku odbędą się trzy konkursy KRUS o zasięgu ogólnokrajowym. To następujące konkursy:
• Konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie,
• Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne,
• Konkurs w rolnictwie można pracować bezpiecznie.

W ubiegłych latach obyły się następujące konkursy:
• Konkurs na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie,
• Konkurs w rolnictwie można pracować bezpieczniej,
• Konkurs sposób na sukces,
• Czy powtarzane każdego roku konkursy wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie czy konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne.

Konkursy

Od czasu do czasu KRUS ogłasza konkursy, które skierowane są do różnych ludzi, rolników, głównie młodych, którzy są żądni wiedzy, którzy nie obawiają się podejmowania wyzwań. Takie konkursy dotyczą różnej tematyki, zawsze jednak w jakiś sposób są one związane z rolnictwem. Każda osoba, która spełnia określone w konkursie warunki może wziąć w nim udział.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypadkowe?

O tym, komu przysługuje odszkodowanie wypadkowe decyduje KRUS. Oczywiście osoby przyznające odszkodowania wypadkowe kierują się przepisami prawa, a te jasno wymieniają osoby, jakim takie świadczenia się należą. Są nimi:
• Ubezpieczeni rolnicy, którzy wskutek wypadku przy pracy na roli czy wskutek choroby zawodowej doznali trwałego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
• Członkowie rodzin ubezpieczonych rolników, którzy zmarli na skutek wypadku przy pracy na roli czy na skutek zawodowej choroby.

Jednorazowe świadczenie wypadkowe zostanie wypłacone tylko wówczas, gdy wypadek przy pracy wydarzył się w określonych okolicznościach:
• Nie był to wypadek spowodowany umyślnie,
• Nie dopatrzono się rażącego niedbalstwa rolnika, który uległ wypadkowi przy pracy na roli,
• Rolnik, który uległ wypadkowi nie był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, które mogłyby przyczynić się do tego, że taki wypadek miał miejsce.

Wyposażenie obiektu

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z możliwości rehabilitacji w uzdrowisku w Iwoniczu Zdroju zamieszkują idealnie i bardzo nowocześnie wyposażony obiekt. Oprócz specjalistycznych zabiegów jest również możliwość korzystania z wszelakich atrakcji, jakie udostępniane są kuracjuszom.
Osoby przebywające w Centrum Rehabilitacji, poddające się leczeniu mogą korzystać z basenu, kortów tenisowych, ze stołów do bilardu. Można wyjść do kawiarni położonej na terenie ośrodka czy do restauracji. Kuracjusze chętnie biorą udział w dancingach czy organizowanych przez ośrodek wycieczkach. Pobyt w uzdrowisku z całą pewnością będzie zachwycający, będzie ciekawym przeżyciem z pożytkiem dla naszego zdrowia.

Atrakcje w Centrum Rehabilitacji

Rolnicy udają się na turnus rehabilitacyjny do Horyńca Zdroju nie tylko po to, by podleczyć się, by skorzystać z przynoszących ulgę zabiegów, które pozytywnie wpłyną na stan zdrowia takiej osoby lecz również i po to, by odpocząć, by zregenerować siły. Na co dzień nie zawsze jest okazja i możliwości ku temu, by udać się na urlop, by wyjechać. Podczas trzytygodniowych turnusów rehabilitacyjnych rolnik ma szansę na wypoczynek i powinien z tego korzystać.
W horynieckim Centrum Rehabilitacji atrakcji jest co nie miara. Można korzystać z:
• Siłowni,
• Kawiarni,
• Basenu,
• Sauny,
• Kortów tenisowych.

Kuracjusze chętnie jeżdżą na wycieczki, także zagraniczne – na Ukrainę, organizowane są wieczorki taneczne, ogniska, grzybobrania. Warto więc skorzystać z możliwości wyjazdu do uzdrowiska. Każdy ubezpieczony rolnik ma przecież taką możliwość. Dlatego też powinniśmy znaleźć czas, powinniśmy zmobilizować siły i postara się o uzyskanie takiego turnusu rehabilitacyjnego w Horyńcu Zdroju. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek i czekać na odpowiedź KRUS. Jeżeli tylko zdecydujemy się pojechać na taką rehabilitację z całą pewnością będziemy zachwyceni, będziemy zadowoleni i co najważniejsze – wrócimy zdrowsi, wypoczęci, pełni chęci do tego, by angażować się w prace w gospodarstwie rolnym. Z całą pewnością warto zdecydować się na taki wyjazd.

Dzieci

Zakładamy rodziny, mamy dzieci. Nasze dzieci mają określone prawa. Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w KRUS również i nasze dzieci – z tytułu naszego ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać. Jest to bardzo wygodne i praktyczne. Rolnicy nie muszą ponosić dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, nie muszą opłacać dodatkowych składek.
W ramach takiego ubezpieczenia zdrowotnego możliwe są także:
• Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane przez KRUS w różnych ośrodkach rehabilitacyjnych, w takim przypadku wymogiem jest:
• Przynajmniej jedno z rodziców musi być uprawnione do świadczeń KRUS,
• Posiadanie skierowania i poprawnie wypełnionego wniosku kierującego na turnus rehabilitacyjny
• Odpowiedni wiek dziecka, obecnie z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne mogą korzystać dzieci, które urodziły się w latach 1996 – 2004.
• Nieodpłatna rehabilitacja lecznicza w miejscu zamieszkania lub w określonej jednostce zajmującej się rehabilitacją położoną najbliżej miejsca zamieszkania rolnika.

Ubezpieczenie domownika

Osoba, która jest domownikiem, jest osobą bliską ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi podlega jednocześnie ubezpieczeniu z tytułu ubezpieczenia społecznego rolnika, pod warunkiem jednak, że nie jest ona ubezpieczona z innego tytułu, nie pobiera renty ani emerytury, nie ma ustalonych praw z tytułu innych świadczeń społecznych.
Domownik bez wątpienia jest osobą bliską rolnikowi. Osobą bliską jest każdy kto:
• Ma z rolnikiem więzi osobiste, na przykład rodzinne,
• Pracuje na rzecz rolnika w jego gospodarstwie rolnym bez wynagrodzenia za pracę, takie postępowanie można wytłumaczyć łączącymi ich bliskimi więziami, chociażby rodzinnymi,
• Jest rodziną rolnika, czyli dziećmi, wstępnymi, zstępnymi, współmałżonkiem, rodzeństwem,
• Dalszy członek rodziny, którego łączą z rolnikiem jakieś więzi, który jednocześnie prowadzi wraz z rolnikiem gospodarstwo domowe, na przykład konkubina.

Domownikowi przysługują różne świadczenia społeczne z tytułu tego, że jest spokrewniony czy też związany z rolnikiem. Ma więc prawo do pobierania zasiłków, dodatków, zapomóg. Jest ubezpieczony przy rolniku, który wpłaca składki ubezpieczeniowe, który ubezpieczony jest w KRUS – ie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika obejmuje więc także i domowników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Komu przysługuje prawo do renty strukturalnej?

Jest szereg warunków, jakie musi spełnić rolnik, by otrzymać rentę strukturalną. Wszystkie takie warunki bardzo dokładnie określone są w ustawie o rentach strukturalnych w rolnictwie.
By nabyć prawo do otrzymywania renty strukturalnej koniecznie trzeba:
• W przypadku kobiet mieć ukończone 55 lat lecz nie ukończyć jeszcze wieku lat 60,
• W przypadku mężczyzn mieć ukończone 60 lat lecz nie ukończyć jeszcze wieku lat 65,
• Być osobą ubezpieczoną w KRUS przez określony okres czasu,
• Prowadzić działalność rolniczą przez okres minimum 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej. Taka działalność musi być prowadzona nieprzerwalnie przez okres właśnie minimum dziesięciu lat,
• Prowadzona działalność rolnicza jest jedynym lub głównym źródłem utrzymania ubezpieczonego rolnika,
• Aby uzyskać rentę strukturalną musi zaprzestać prowadzenia działalności rolnej,
• Konieczne jest także przekazanie gospodarstwa rolnego, którego minimalna powierzchnia wynosi 3 hektary.

O rentę strukturalną może starać się zarówno rolnik, jak i jego współmałżonek czy współmałżonka. Konieczne jest spełnienie wyżej wymienionych warunków. Wszystkie te przesłanki są dokładnie sprawdzane przez KRUS w chwili rozpatrywania wniosku o przyznanie renty strukturalnej.

PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ

pobrane (2)

Funduszu Rozwoju Socjalnego, z którego finansuje się proje­kty z dziedziny ochrony zdrowia, oświaty i opieki socjalnej;  Funduszu Mieszkaniowego, z którego udziela się pożyczek na zakup mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach;Centralnego Funduszu Amerykańskiego Wspólnego Rynku, z którego finansuje się deficyty, jakie mogą wystąpić w bankach centralnych.Przeważająca część kredytów banku jest przeznaczana na rozwój infrastruktury w krajach członkowskich, a przede wszystkim na rozbudowę sieci transportowej, elektryfikację i projekty wodno-me­lioracyjne.Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank) został utworzony na mocy umowy podpisanej przez przedstawicieli państw azjatyckich na konferencji w grudniu 1965 r. Umowę tę podpisało początkowo 31 krajów, ale w latach następnych akces zgłosiły inne państwa.

POWOŁYWANE DO ŻYCIA

zdjecie_9888_nowoczesne_wnetrze_rezydencji

Banki międzynarodowe powoływane są do życia na podstawie umów międzynarodowych bądź też przepisów innej rangi. Działają one na jednym lub kilku kontynentach, a ich kondycja finansowa jest zróżnicowana.Po II wojnie światową Polska była najdłużej członkiem Między­narodowego Banku Współpracy Gospodarczej, który powstał na mocy umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transfero­wych w dniu 22 października 1963 r. Umowę o jego utworzeniu zawarły rządy: Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. Bank został utworzony w celu popierania współpracy gospodarczej, finansowej, rozwoju gospodarczego oraz rozszerzania handlowych i gospodarczych stosunków z innymi pań­stwami. Organami zarządzającymi ustanowiono Radę Banku i Za­rząd Banku.

ŚRODEK PŁATNICZY

pobrane

Środkiem płatniczym strefy jest rand oraz waluty emitowane w Lesoto i Suazi w postaci banknotów, monet i monet okolicznościowych. Generalnie przyjęto zasadę wolnego transferu funduszy w ramach strefy. Dopuszczono jednak możliwość restrykcji, np. mających związek z inwestycjami lub likwidacją należ­ności. Rządy Lesoto i Suazi zobowiązały się do koordynacji kontroli dewizowej z południowoafrykańskim rządem. Potencjalnie można też przewidywać powstanie stref walutowych juana chińskiego i rupii indyjskiej, przy czym większe szanse mają Chiny. Biorąc pod uwagę istniejące realia, nie można jednak ustalić, kiedy może do tego dojść.

STREFA MONETARNA

images

Strefa monetarna randa (waluta Południowej Afryki) związana jest z procesem uzyskiwania niepodległości przez kraje afrykańskie. Byłe brytyjskie terytoria stały się państwami niepodległymi jako Botswana, Lesoto i Suazi. Botswana stała się członkiem MFW 24 lipca 1968 r., Lesoto —.25 czerwca 1968 r. i Suazi — 22 września 1969 r. Uzyskując członkostwo MFW, każdy z tych krajów utrzymał rand południowoafrykański jako obiegową walutę. Równocześnie każdy z nich pracował nad wprowadzeniem własnej: Suazi — lilangeni (1974 r.), Botswana — pula (1978 r.) i Lesoto — maluti (1980 r.).Na mocy porozumień smithsoniańskich z grudnia 1971 r. rand został zdewaluowany w stosunku do dolara o 4,76% (z 1,40 do 1,33 dolara). W czerwcu 1972 r. rand został upłynniony, a w związku z dewalua­cją dolara w 1971 r. wartość randa wzrosła o 11%. W połowie lat 70. doszło do porozumienia o współpracy monetarnej Południowej Afryki, Lesoto i Suazi.

ROZLUŹNIONA GOSPODARKA

Prywatne_fundusze_topie_5866573

W rezultacie rozluźnienia obowiązujących uprzednio rygorów wzros­ła też rola tokijskiego rynku kapitałowego. Na rynku tym umiesz­czane są zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie obligaq’e. Emi­tował tu obligacje nawet Bank Światowy, stając się tym . samym japońskim pożyczkobiorcą. Mimo iż formalnie nie istnieje strefa jena, należy jednak stwierdzić, że nie było dotychczas potrzeby jej tworzenia. Ponieważ jednak istnieją. bardzo silne powiązania gos­podarcze i finansowe pomiędzy Japonią a krajami Azji Południo­wo-Wschodniej (łącznie , z Singapurem i Tajlandią), stwarzają one naturalny grunt do powstania takiej strefy w niedalekiej przyszłości.