//////

PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ

pobrane (2)

Funduszu Rozwoju Socjalnego, z którego finansuje się proje­kty z dziedziny ochrony zdrowia, oświaty i opieki socjalnej;  Funduszu Mieszkaniowego, z którego udziela się pożyczek na zakup mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach;Centralnego Funduszu Amerykańskiego Wspólnego Rynku, z którego finansuje się deficyty, jakie mogą wystąpić w bankach centralnych.Przeważająca część kredytów banku jest przeznaczana na rozwój infrastruktury w krajach członkowskich, a przede wszystkim na rozbudowę sieci transportowej, elektryfikację i projekty wodno-me­lioracyjne.Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank) został utworzony na mocy umowy podpisanej przez przedstawicieli państw azjatyckich na konferencji w grudniu 1965 r. Umowę tę podpisało początkowo 31 krajów, ale w latach następnych akces zgłosiły inne państwa.

POWOŁYWANE DO ŻYCIA

zdjecie_9888_nowoczesne_wnetrze_rezydencji

Banki międzynarodowe powoływane są do życia na podstawie umów międzynarodowych bądź też przepisów innej rangi. Działają one na jednym lub kilku kontynentach, a ich kondycja finansowa jest zróżnicowana.Po II wojnie światową Polska była najdłużej członkiem Między­narodowego Banku Współpracy Gospodarczej, który powstał na mocy umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transfero­wych w dniu 22 października 1963 r. Umowę o jego utworzeniu zawarły rządy: Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. Bank został utworzony w celu popierania współpracy gospodarczej, finansowej, rozwoju gospodarczego oraz rozszerzania handlowych i gospodarczych stosunków z innymi pań­stwami. Organami zarządzającymi ustanowiono Radę Banku i Za­rząd Banku.

Jak opłacane są kładki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działalność gospodarczą?

Rolnik ma prawo prowadzić rolniczą działalność gospodarczą. Wielu rolników decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Pewną zastanawiającą rzeczą może być fakt opłacania w takim przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnicy nie zawsze wiedzą, co w takiej sytuacji zrobić, jak rozliczać się z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiedź jest prosta – składki rolników, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą również opłacane są z budżetu państwa, z publicznych środków finansowych. Rolnik nie musi więc troszczyć się o to, by regularnie wpłacać takie kwoty na ubezpieczenie. Odpowiednie instytucje odciążają go od tego obowiązku opłaty ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem są rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach określonych działów specjalnych – ci składkę na ubezpieczenie zdrowotne muszą opłacać sami, indywidualnie.

Kto opłaca składki ubezpieczenia zdrowotnego rolników?

System świadczeń zdrowotnych, w tym ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników w Polsce funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku – a więc stosunkowo krótko. W przypadku rolników składka ubezpieczenia opłacana jest ze środków publicznych. Rolnik nie musi więc martwić się o to, by regularnie takową składkę wpłacać. Jest ona regulowana z budżetu państwa. Państwo płaci składki ubezpieczenia rolniczego za wszystkich rolników, w tym również domowników – rodziny rolników, emerytowanych rolników czy tych będących na rencie. Składki opłacane są w równej wysokości od wszystkich rolników. Nie ma wiec znaczenia to, jaki majątek posiada rolnik, jak wielkie ma gospodarstwo rolne, ile ma użytków rolnych czy jakie osiąga dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa. Państwo za każdego rolnika wpłaca identyczną, w równej wysokości składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolnicze

Każdy rolnik prowadzący działalność w gospodarstwie rolnym winien być ubezpieczony w KRUS. Aby móc podlegać ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konieczne jest spełnienie określonych wymogów, o których mowa jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik, który ubezpieczony jest w KRUS zobowiązany jest płacić składki na ubezpieczenie społeczne rolnicze

Prawo rolne

Każdy z nas musi działać zgodnie z prawem. I nie ma tu znaczenia nasz wiek, pozycja zawodowa, płeć czy zawód jaki wykonujemy. Są unormowania prawne i tych musimy przestrzegać. Osoby pracujące na roli, posiadające gospodarstwa rolne, zajmujące się produkcją rolną, rolnicy muszą przestrzegać prawa rolnego. Jest to prawo, które reguluje wszelakie stosunki społeczne, które związane są z ustrojem rolnym, w tym również rynku rolnego czy produkcji rolnej.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypadkowe?

O tym, komu przysługuje odszkodowanie wypadkowe decyduje KRUS. Oczywiście osoby przyznające odszkodowania wypadkowe kierują się przepisami prawa, a te jasno wymieniają osoby, jakim takie świadczenia się należą. Są nimi:
• Ubezpieczeni rolnicy, którzy wskutek wypadku przy pracy na roli czy wskutek choroby zawodowej doznali trwałego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
• Członkowie rodzin ubezpieczonych rolników, którzy zmarli na skutek wypadku przy pracy na roli czy na skutek zawodowej choroby.

Jednorazowe świadczenie wypadkowe zostanie wypłacone tylko wówczas, gdy wypadek przy pracy wydarzył się w określonych okolicznościach:
• Nie był to wypadek spowodowany umyślnie,
• Nie dopatrzono się rażącego niedbalstwa rolnika, który uległ wypadkowi przy pracy na roli,
• Rolnik, który uległ wypadkowi nie był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, które mogłyby przyczynić się do tego, że taki wypadek miał miejsce.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju

Każdy rolnik, który chce zregenerować swoje siły, któremu niezbędna jest rehabilitacja może skorzystać z usług uzdrowiska rolniczego w Horyńcu Zdroju. Warunkiem jest oczywiście fakt ubezpieczenia w KRUS – ie.
Rolnicy, którzy udają się na turnus rehabilitacyjny do Centrum Rehabilitacji w Horyńcu Zdroju mają możliwość skorzystania z wielu zabiegów, które przyniosą im ulgę w bólu, które poprawią stan zdrowia. Taki jest przecież cel wyjazdu. Każdy rolnik udający się do Centrum Rehabilitacji chce podreperować zdrowie i lepiej się poczuć, także i psychicznie.

Ubezpieczenie domownika

Osoba, która jest domownikiem, jest osobą bliską ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi podlega jednocześnie ubezpieczeniu z tytułu ubezpieczenia społecznego rolnika, pod warunkiem jednak, że nie jest ona ubezpieczona z innego tytułu, nie pobiera renty ani emerytury, nie ma ustalonych praw z tytułu innych świadczeń społecznych.
Domownik bez wątpienia jest osobą bliską rolnikowi. Osobą bliską jest każdy kto:
• Ma z rolnikiem więzi osobiste, na przykład rodzinne,
• Pracuje na rzecz rolnika w jego gospodarstwie rolnym bez wynagrodzenia za pracę, takie postępowanie można wytłumaczyć łączącymi ich bliskimi więziami, chociażby rodzinnymi,
• Jest rodziną rolnika, czyli dziećmi, wstępnymi, zstępnymi, współmałżonkiem, rodzeństwem,
• Dalszy członek rodziny, którego łączą z rolnikiem jakieś więzi, który jednocześnie prowadzi wraz z rolnikiem gospodarstwo domowe, na przykład konkubina.

Domownikowi przysługują różne świadczenia społeczne z tytułu tego, że jest spokrewniony czy też związany z rolnikiem. Ma więc prawo do pobierania zasiłków, dodatków, zapomóg. Jest ubezpieczony przy rolniku, który wpłaca składki ubezpieczeniowe, który ubezpieczony jest w KRUS – ie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika obejmuje więc także i domowników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Budowanie marki firmy

Zbudowanie rozpoznawalnej na rynku produktów, czy usług, marki daje możliwość znacznego zwiększenia dochodów, a co za tym idzie zysków. Obecnie budowanie marki jest znacznie trudniejsze, gdyż spotkać możemy się z coraz większą konkurencją. Dodatkowo jednym elementem działań może być budowanie marki, a drugim utrzymanie pozycji na rynku. Im bardziej rozpoznawalni jesteśmy wśród klientów tym znacznie łatwiej jest prowadzić działania marketingowe w stosunku do poszczególnych produktów jakie wypuszczamy na rynek. Marka musi być również związana z wizją naszej firmy, która musi być ustalona jeszcze przed założeniem firmy. Wizja firmy zawsze może być modyfikowana, ale w coraz większej liczbie firm możemy spotkać się z rozmywaniem się podstawowych celów działania, jakie wynikają ze spójnej wizji. Jeśli nie posiadamy wizji, znacznie trudniej jest budować odpowiednie relacje pomiędzy pracownikami, czy kreślić krótko i średnio terminowe plany działania. Marka jest w stanie nakreślać nasze zasady i pozażywać je klientom.

ŚRODEK PŁATNICZY

pobrane

Środkiem płatniczym strefy jest rand oraz waluty emitowane w Lesoto i Suazi w postaci banknotów, monet i monet okolicznościowych. Generalnie przyjęto zasadę wolnego transferu funduszy w ramach strefy. Dopuszczono jednak możliwość restrykcji, np. mających związek z inwestycjami lub likwidacją należ­ności. Rządy Lesoto i Suazi zobowiązały się do koordynacji kontroli dewizowej z południowoafrykańskim rządem. Potencjalnie można też przewidywać powstanie stref walutowych juana chińskiego i rupii indyjskiej, przy czym większe szanse mają Chiny. Biorąc pod uwagę istniejące realia, nie można jednak ustalić, kiedy może do tego dojść.

STREFA MONETARNA

images

Strefa monetarna randa (waluta Południowej Afryki) związana jest z procesem uzyskiwania niepodległości przez kraje afrykańskie. Byłe brytyjskie terytoria stały się państwami niepodległymi jako Botswana, Lesoto i Suazi. Botswana stała się członkiem MFW 24 lipca 1968 r., Lesoto —.25 czerwca 1968 r. i Suazi — 22 września 1969 r. Uzyskując członkostwo MFW, każdy z tych krajów utrzymał rand południowoafrykański jako obiegową walutę. Równocześnie każdy z nich pracował nad wprowadzeniem własnej: Suazi — lilangeni (1974 r.), Botswana — pula (1978 r.) i Lesoto — maluti (1980 r.).Na mocy porozumień smithsoniańskich z grudnia 1971 r. rand został zdewaluowany w stosunku do dolara o 4,76% (z 1,40 do 1,33 dolara). W czerwcu 1972 r. rand został upłynniony, a w związku z dewalua­cją dolara w 1971 r. wartość randa wzrosła o 11%. W połowie lat 70. doszło do porozumienia o współpracy monetarnej Południowej Afryki, Lesoto i Suazi.

ROZLUŹNIONA GOSPODARKA

Prywatne_fundusze_topie_5866573

W rezultacie rozluźnienia obowiązujących uprzednio rygorów wzros­ła też rola tokijskiego rynku kapitałowego. Na rynku tym umiesz­czane są zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie obligaq’e. Emi­tował tu obligacje nawet Bank Światowy, stając się tym . samym japońskim pożyczkobiorcą. Mimo iż formalnie nie istnieje strefa jena, należy jednak stwierdzić, że nie było dotychczas potrzeby jej tworzenia. Ponieważ jednak istnieją. bardzo silne powiązania gos­podarcze i finansowe pomiędzy Japonią a krajami Azji Południo­wo-Wschodniej (łącznie , z Singapurem i Tajlandią), stwarzają one naturalny grunt do powstania takiej strefy w niedalekiej przyszłości.